تبلیغات
سفآرشآتـــــ دخے - كــد مــوس خــومشل
مــــــــــــــــنتظر ســـــفآرشــت هــــــــــســتم

كــد مــوس خــومشل

دوشنبه 23 بهمن 1391 03:17 ب.ظ

نویسنده : чegαηe

<a

href="http://dokhy-s.mihanblog.com/" target="_blank">

<img src=" http://fantasyflash.ru/anime/brelok/image/br1.gif"

alt="ßês† Giя˩ ¥êgαñê " border=0 width="100" height="100"></a>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:

url(http://www.addcode.net/images/mouse/tail2.gif),

progress;}</style>


باید در بخش ویرایش قالب ، بالاتر از همه ی كد ها قرار بدین .

ادامــــــــــه

<a

href="http://dokhy-s.mihanblog.com/" target="_blank">

<img src=" http://fantasyflash.ru/anime/brelok/image/br1.gif"

alt="ßês† Giя˩ ¥êgαñê " border=0 width="100" height="100"></a>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:

url(http://www.addcode.net/images/mouse/hearttailup.gif),

progress;}</style><a

href="http://dokhy-s.mihanblog.com/" target="_blank">

<img src=" http://fantasyflash.ru/anime/brelok/image/br1.gif"

alt="ßês† Giя˩ ¥êgαñê " border=0 width="100" height="100"></a>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:

url(http://www.addcode.net/images/mouse/monkeyani.gif),

progress;}</style><a

href="http://dokhy-s.mihanblog.com/" target="_blank">

<img src=" http://fantasyflash.ru/anime/brelok/image/br1.gif"

alt="ßês† Giя˩ ¥êgαñê " border=0 width="100" height="100"></a>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:

url(http://www.addcode.net/images/mouse/rainbow-ani.gif),

progress;}</style>


http://www.addcode.net/images/mouse/aliendance.gif

<a

href="http://dokhy-s.mihanblog.com/" target="_blank">

<img src=" http://fantasyflash.ru/anime/brelok/image/br1.gif"

alt="ßês† Giя˩ ¥êgαñê " border=0 width="100" height="100"></a>

<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor:

url(

http://www.addcode.net/images/mouse/aliendance.gif

),

progress;}</style>
دیدگاه ها : تــآ كــآمنت خــومشلآ
آخرین ویرایش: دوشنبه 23 بهمن 1391 03:26 ب.ظ